دوشنبه 26 بهمن 1394
08:30 تا 08:45
افتتاحیه
قرآن و سرود ملی
دوشنبه 26 بهمن 1394
08:45 تا 08:55
افتتاحیه
خانم باران نیکراه
خوش آمد گویی مجری
دوشنبه 26 بهمن 1394
09:00 تا 09:15
سخنرانی
جناب آقای دکتر فلاح باقرشیدایی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
09:20 تا 09:35
سخنرانی
جناب آقای دکتر امیرتیموری
دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
دوشنبه 26 بهمن 1394
09:40 تا 10:10
سخنرانی
جناب آقای دکتر ثمری
مدیرکل محترم توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی
دوشنبه 26 بهمن 1394
10:15 تا 10:30
سخنرانی
جناب آقای مهندس ایزد دوست
مدیرکل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
دوشنبه 26 بهمن 1394
10:35 تا 11:05
سخنرانی
جناب آقای مهندس شاهین علیجانی پور
کارآفرین برتر استان گیلان
دوشنبه 26 بهمن 1394
11:15 تا 11:45
اختتامیه
اهدای جوایز
دوشنبه 26 بهمن 1394
11:45 تا 12:45
اختتامیه
بازدید از غرفه های نمایشگاه به همراه نمایش کاشین چیبو تیم کمیکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت