دوشنبه 26 بهمن 1394
08:30 تا 08:45
افتتاحیه
قرآن و سرود ملی
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
08:45 تا 08:55
افتتاحیه
خانم باران نیکراه
خوش آمد گویی مجری
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
09:00 تا 09:15
سخنرانی
جناب آقای دکتر فلاح باقرشیدایی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
09:20 تا 09:35
سخنرانی
جناب آقای دکتر امیرتیموری
دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
09:40 تا 10:10
سخنرانی
جناب آقای دکتر ثمری
مدیرکل محترم توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
10:15 تا 10:30
سخنرانی
جناب آقای مهندس ایزد دوست
مدیرکل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
10:35 تا 11:05
سخنرانی
جناب آقای مهندس شاهین علیجانی پور
کارآفرین برتر استان گیلان
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
11:15 تا 11:45
اختتامیه
اهدای جوایز
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دوشنبه 26 بهمن 1394
11:45 تا 12:45
اختتامیه
بازدید از غرفه های نمایشگاه به همراه نمایش کاشین چیبو تیم کمیکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محل برگزاری
سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت