1- رئیس جشنواره

دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

پست الکترونیک: ateimoori@iaurasht.ac.ir

2- دبیر جشنواره


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پست الکترونیک: h_fallah@iaurasht.ac.ir