1- دکتر علیرضا امیرتیموری

2- دکتر حسین فلاح باقرشیدایی

3- دکتر اصغر علیزاده داخل